Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CERTECH” Jan Kuca, Jerzy Motyka spółka jawna z siedzibą w Niedomicach, ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011300, NIP 8731013748 REGON 850372278

 1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
  1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.befrendi.pl (dalej jako „Sklep internetowy”, „Sklep”), prowadzony przez  Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CERTECH” Jan Kuca, Jerzy Motyka spółka jawna z siedzibą w Niedomicach (dalej jako „Sprzedający”) za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży chemicznej (produkty chemii gospodarczej) oraz kosmetycznej, w tym wyrobów własnych produkowanych przez Sprzedającego oraz wybranych wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
  2. Cena wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów jest ceną   brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw.
  3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.   Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek uzyskać od Kupującego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę zamówionego towaru.
  5. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.
  6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie Sklepu internetowego posiadały status: Dostępny, tzn.: były dostępne do zakupu przez Kupującego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego odpowiednią informacją na stronie sklepu przez zamieszczenie informacji o statusie produktu – status: Niedostępny.
  7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu internetowego  następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox Quantum od wersji 61, Internet Explorer od wersji 11, Microsoft Edge od wersji 42, Opera od wersji 54, Google Chrome od wersji 67, Apple Safari od wersji 11, zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej 1366×768 (16:9). Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.
  9. Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.
 2. TRANSAKCJA
  1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez: stronę internetową Sklepu przez całą dobę – poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@befrendi.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 661 190 219 w godzinach: 8.00 – 15.00.
  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towar za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy wybrać towar dostępny w sklepie internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem danych osobowych Kupującego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego oraz miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w sklepie.
  3. Podczas dokonywania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
  4. Po złożeniu zamówienia, nie później niż w  terminie 3 dni od dnia jego złożenia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia, potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym  w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu wpłaty od Kupującego, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą, o ile Sprzedający nie powiadomi Kupującego o przeszkodach w przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego do realizacji.
  5. Kupujący może anulować zamówienie przed otrzymaniem potwierdzenia, o których mowa w ust. 4. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail poczty elektronicznej podany przez Kupującego, w terminie do 7 dni od daty wydania Kupującemu towaru. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę w formie papierowej, zaznacza powyższe w trakcie składania zamówienia. Wówczas Sprzedający wysyła Kupującemu fakturę VAT na adres wskazany na fakturze. Faktura ta nie zawiera pieczątki ani odręcznego podpisu.
 3. PŁATNOŚĆ
  1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
    1. Płatność w systemie płatności internetowych za pośrednictwem operatora PayPro S.A. w serwisie Przelewy24.
    2. Płatność w systemie płatności internetowych za pośrednictwem operatora ING Bank Śląski S.A.. w serwisie Moje
    3. Płatność w systemie płatności internetowych za pośrednictwem operatora Twisto Polska sp. z o.o… w serwisie Twistod)
    4. Pobranie

  2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów wraz z należytymi podatkami, powiększoną o koszty transportu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia, o której mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 4. DOSTAWA
  1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi bądź pocztowymi na wskazany przez Kupującego adres. Przekazanie towaru do dostawy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.
  3. Kupujący powinien poinformować o wybranym sposobie dostawy w chwili składania zamówienia.
  4. Przy zamówieniu Kupującego płatnego za pobraniem, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w punkcie II ust. 4 niniejszego Regulaminu.
  5. Przy zamówieniu Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem wybranego systemu płatności internetowych Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
  6. O czasie dostawy towarów Kupujący informowany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.
  7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, za wyjątkiem gdy informacja na stornie sklepu pod adresem www.befrendi.pl stanowi inaczej. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia.
  8. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. O odmowie przyjęcia przesyłki lub o ujawnieniu uszkodzenia towaru lub jego niezgodności ze złożonym zamówieniem Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego.
 5. RĘKOJMIA
  1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe.
  2. Sprzedający za wady fizyczne lub prawne towarów (rękojmia) ponosi odpowiedzialność  w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 6. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
  2. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru klient przesyła pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego sklep@befrendi.pl niezwłocznie po ujawnieniu wady towaru.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący powinien opisać problem oraz dołączyć zdjęcia wadliwego towaru. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełniony wzór formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem winien poinformować Sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem  befrendi.pl/regulamin-sklepu/. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający zwraca Kupującemu będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku korzystania przez Kupującego podczas transakcji płatniczej z serwisu płatności elektronicznej Przelewy 24, zwrot środków pieniężnych dokonany będzie za pośrednictwem przelewu bankowego.  Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedający  nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem,  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Realizując prawo odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest przesłać lub przekazać towar na adres Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. W przypadku gdy zakupiona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a została dostarczona do miejsca zamieszkania Kupującego, będącego konsumentem w chwili zawarcia umowy, odbiór rzeczy nastąpi na koszt Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Składając zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.1. Składając zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej pod adresem: https://befrendi.pl/polityka-prywatnosci/ stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
  3. Umieszczane oraz korzystanie przez Kupującego z danych osobowych innych osób możliwe jest wyłącznie za ich zgodą, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
  4. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przekazu informacji oraz  ochrony danych osobowych.
  5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
  2. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  3. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  4. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  7. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  8. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:a. zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedającego, b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,c. zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności,- z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.
  9. Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Kupujący będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie dokona jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie.
  10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie bez żadnych opłat.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
  12. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” dostępny na stronie internetowej Sprzedającego pod zakładką https://befrendi.pl/regulamin-sklepu/
  13. Pełna akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez złożeniem zamówienia przez Kupującego. Odmowa zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
  14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CERTECH” Jan Kuca, Jerzy Motyka spółka jawna z siedzibą w Niedomicach, ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011300, NIP 8731013748 (dalej jako „Sprzedający”), warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Regulamin stosuje się do umów zawieranych przez Kupującego ze Sprzedającym na podstawie składanego przez kupującego Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego działającego pod adresem www.befrendi.pl (dalej jako „Sklep internetowy”)
  3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.befrendi.pl, zakładka „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
  5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Kupującym będących konsumentami (tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Sprzedający za pomocą Sklepu internetowego umożliwia Kupującym:
   1. zawieranie umów sprzedaży ze Sprzedającym poprzez składanie zamówień na towary w Sklepie internetowym Sprzedającego znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie zakupów w sklepie internetowym” dostępnego w zakładce „Regulamin Zakupów” pod adresem www.befrendi.pl
   2. uzyskanie informacji o towarach w sklepie internetowym znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego,
   3. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w koncie Kupującego po uprzedniej rejestracji i logowaniu,
   4. uzyskanie informacji o statusie zamówień w koncie Kupującego po uprzedniej rejestracji i logowaniu,
   5. otrzymywanie za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego adresu poczty elektronicznej informacji i ofert handlowych po uprzednim wyrażeniu przez Kupującego zgody na ich otrzymywanie.
  2. Korzystanie przez Kupującego ze sklepu internetowego Sprzedającego za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Kupujący może korzystać z usług, o których mowa w punkcie II ust. 1, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków technicznych systemu teleinformatycznego:
   1. dostęp do sieci Internet i czynnego konta poczty elektronicznej,
   2. przy pomocy przeglądarek: Mozilla Firefox Quantum od wersji 61, Internet Explorer od wersji 11, Microsoft Edge od wersji 42, Opera od wersji 54, Google Chrome od wersji 67, Apple Safari od wersji 11, zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej 1366×768 (16:9).
   3. na ekranach o rozdzielczości poziomej 1366×768 (16:9)
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek lub korzystanie z urządzeń mobilnych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.
  3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w sklepie internetowym, dostępne są w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem befrendi.pl/polityka-prywatnosci/
  4. Zakazuje się Kupującym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.befrendi.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu do konta Kupującego, lub każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego bez uprzedniej rejestracji i logowania do konta Kupującego po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu zakupów w sklepie internetowym”. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  6. Sposób składania i realizacji zamówień określa „Regulamin zakupów w sklepie internetowym” .
  7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedającego pod adresem www.befrendi.pl
  8. Kupujący może zrezygnować z usług, o których mowa w ust. II pkt 1, w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@befrendi.pl
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług, o których mowa w ust. II pkt 1 w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Sprzedającego.
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
  2. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego, zgłaszając reklamację pisemnie na adres Sprzedającego, telefonicznie pod numerem 14 645 87 05 lub +48 661 190 219 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: sklep@befrendi.pl, nie później niż  w terminie 1  dnia od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
  3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
   1. Imię i nazwisko składającego reklamację,
   2. Adres do korespondencji składającego reklamację,
   3. Rodzaj i datę wystąpienia wady lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego, stanowiących przedmiot reklamacji.
  4. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w ust 2, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedający niezwłocznie powiadamia Kupującego, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Kupującego roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Sprzedającego, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych Kupującego, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
   1. zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedającego,
   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
   3. zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności.
  5. Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Kupujący będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie dokona jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie.
  6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz na każde żądanie Kupującego może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego bez dodatkowych opłat.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
DODATKOWE DOKUMENTY